VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „Smlouva" a/nebo „tato Smlouva")
platné od 31. 1. 2018 mezi:

Owlcure s.r.o., IČ: 05333687,
se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 262073
na straně jedné jako poskytovatel
(dále jen „Poskytovatel")

a

Registrovaným zákazníkem
na straně druhé jako odběratel
(dále jen „Objednavatel")

(dále též společně označovány jako „smluvní strany" nebo „strany této smlouvy")

Článek I. Základní ustanovení

1.1.

Poskytovatel je provozovatelem služby Owlcure, platformy pro rozesílání hromadných e-mailů a marketingovou automatizaci. Má zájem ji zpřístupnit Objednavateli za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění udělovat licenci, resp. podlicenci třetím osobám.

1.2.

Objednavatel má zájem využívat služby Poskytovatele včetně počítačového programu - platformy Owlcure a zavazuje se za to hradit Poskytovateli odměnu dle této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.

Článek II. Poskytované služby

2.1.

Poskytovatel bude na základě této smlouvy poskytovat Objednavateli následující služby:

a) Licence pro užívání platformy Owlcure pro zasílání emailových kampaní na základě analýzy dat uživatelů. (dále jen „Platforma Owlcure")
b) Odesílání emailů uživatelům Objednavatele.
c) Dashboardy pro vyhodnocování kampaní.

Přesný rozsah služeb je dán zvolenou variantou podle ceníku dostupného na webových stránkách Poskytovatele.
(dále společně jen „Služby Owlcure")

2.2.

Registrací do platformy je spuštěna testovací verze, za kterou nebude nic účtováno. Rozsah a doba testovací verze lze dohodnout s Poskytovatelem. Přechod na placenou verzi je poté na základě dohody obou smluvních stran.

Článek III. Předmět smlouvy

3.1.

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností v souvislosti s poskytováním Služeb Owlcure.

3.2.

Poskytovatel se zavazuje, že bude Objednavateli poskytovat Služby Owlcure v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.3.

Objednavatel se zavazuje za poskytnuté Služby Owlcure zaplatit Poskytovateli odměnu definovanou v čl. V této smlouvy.

Článek IV. Licence

4.1.

Poskytovatel touto smlouvou uděluje Objednavateli nevýhradní licenci k užívání Platformy Owlcure pro jeho webový portál na dobu a způsobem dále stanoveným v této smlouvě.

4.2.

Objednavatel není oprávněn poskytovat podlicenci k užívání Platformy Owlcure dalším osobám, Platformu Owlcure jakkoli pronajímat, půjčovat nebo distribuovat, nebo umožnit jakýmkoli dalším osobám sdílet Platformu Owlcure spolu s Objednavatelem, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Článek V. Odměna

5.1.

Objednavatel se zavazuje Poskytovateli za užívání Platformy Owlcure a poskytování ostatních Služeb Owlcure uhradit odměnu podle zvoleného rozsahu služeb na základě platného ceníku na webových stránkách Poskytovatele nebo podle dohody obou Smluvních stran.

5.2.

Odměna Poskytovatele dle této smlouvy bude hrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 14 dnů ode dne odeslání faktury. Faktura bude vystavena měsíčně vždy na následující měsíc, pokud není dohodou smluvních stran stanoven jiný platební cyklus. Za splnění platby ve prospěch Poskytovatele se považuje připsání příslušné částky na účet Poskytovatele uvedený na faktuře.

5.3.

V případě, že bude Objednavatel v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého závazku vůči Poskytovateli více než 10 dní, a to i přesto, že byl na prodlení Objednavatel upozorněn (strany se dohodly, že postačí upozornění emailem), je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb do doby úplné úhrady všech závazků Objednavatele.

Článek VI. Povinnosti poskytovatele

6.1.

Poskytovatel má zejména povinnost Služby Owlcure poskytovat řádně a průběžně informovat Objednavatele o stavu jeho činnosti. Poskytovatel je povinen uskutečňovat Služby Owlcure podle pokynů Objednavatele a v souladu s jeho zájmy, které mu jsou nebo musí být známy.

6.2.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním Služeb Owlcure a zavazuje se zachovávat mlčenlivost o všech informacích a datech, které získal Poskytovatel od Objednavatele v souvislosti s poskytováním Služeb Owlcure.

6.3.

Poskytovatel nese plnou odpovědnost za dodržování právních předpisů souvisejících s jeho činností, zejména předpisů týkajících se zpracování osobních údajů.

Článek VII. Povinnosti objednavatele

7.1.

Objednavatel se zavazuje při plnění této smlouvy poskytnout Poskytovateli nutnou součinnost, zejména předat mu včas potřebné podklady, věci, informace a data o klientech Objednavatele a další data potřebná k poskytování Služeb Owlcure a k chodu Platformy Owlcure (dále společně jen „Poskytnutá data“). Objednavatel uděluje Poskytovateli tímto souhlas k importu Poskytnutých dat do Platformy Owlcure, k jejich zpracování a užití těchto dat k poskytování Služeb Owlcure.

7.2.

Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získal od Poskytovatele v souvislosti s poskytováním Služeb Owlcure a zajistí, aby dokumenty předané mu Poskytovatelem nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Objednavatel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami.

7.3.

Objednavatel prohlašuje, že všechna data předané Poskytovateli získal v souladu s právními předpisy a zákony České republiky.

7.4.

Objednavatel se zavazuje, že nebude Platformu Owlcure zneužívat pro rozesílání Nevyžádaných reklamních sdělení.

Článek VIII. Trvání a ukončení smluvního vztahu

8.1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

8.2.

Tato smlouva zaniká písemnou dohodou obou stran.

8.3.

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc počítanou ode dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy, licenční doba

9.1.

Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek X. Závěrečná ustanovení

10.1.

Obě smluvní strany se zavazují, že s údaji, které si poskytly v souvislosti s touto smlouvou, neseznámí žádnou třetí osobu ani je nepoužijí v rozporu s touto smlouvou pro své potřeby. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na období po skončení smlouvy.

10.2.

Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem registrace do platformy Owlcure.

10.3.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody stran formou číslovaných písemných dodatků.

10.4.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uvedením v platnost přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.